Menzis is niet ZORGvuldig! (1)

[24 april 2012]

Zorgverzekeraars moeten tegenwoordig vechten om hun klanten. Des te onbegrijpelijker is het dan ook dat Menzis meent haar klanten te moeten wegjagen met een zéér onzorgvuldige handelwijze, om ze vervolgens in gijzeling te nemen, zodat ze niet eens weg kúnnen.
Lees het verhaal van mevrouw Ritme uit Twente, en huiver!

Inleiding

Sedert 1 november 2011 ben ik medebewoner van een woning die al 25 jaar door de hoofdbewoner wordt bewoond. De hoofdbewoner is al heel lang klant van Menzis (en voorgangers) en betaalt al decennia lang via automatische incasso zijn premies.

Wat er mis ging

Op vrijdag 28 oktober 2011 heb ik mijn adreswijziging doorgegeven aan Menzis via een wijzigingsformulier.
Een paar dagen later heb ik gebeld met de klantendienst van Menzis omdat ik meende per ongeluk te hebben aangevinkt de verzekering te willen stopzetten.
De medewerkster aan de telefoon zou het formulier controleren, en er voor zorgen dat de adreswijziging verwerkt werd.
De dame zag dat er al een polis op mijn nieuwe adres geregistreerd stond, en opperde de mogelijkheid om bijgeschreven te worden op de polis van mijn huisgenoot.
De medewerkster was van mening dat ik daarvoor mijn huisgenoot niet eerst hoefde te raadplegen, omdat ik het altijd weer kon veranderen.
Ik heb nadrukkelijk aangegeven eerst te willen overleggen.

Omdat ik drie weken later nog niks gehoord had, heb ik eind november opnieuw gebeld.
De medewerker die mij hielp, constateerde dat er géén adreswijziging was doorgegeven, mijn oude adres stond nog steeds vermeld. Hij zou dat in orde maken, en ik zou bij mijn huisgenoot op de polis komen. Ik ben daar toen mee accoord gegaan.

Medio december heb ik mijn nieuwe polis ontvangen.
Daarop sta ik echter als hoofdverzekerde vermeld, en mijn huisgenoot als medeverzekerde.
Voorts staat er als betalingswijze 'per acceptgiro' vermeld, terwijl ik had opgegeven 'per automatische incasso'.
Ook staat er onder 'Collectiviteit' een foute instantie.

Medio december heb ik ook een nieuwe zorgpas ontvangen.
Hij staat echter op naam van mijn huisgenoot.

Eind december heb ik de premiespecificatie (voor de periode januari) ontvangen, inclusief acceptgiro, met daarop het rekeningnummer van mijn huisgenoot.

Via een wijzigingsformulier en e-mailformulier heb ik gepoogd de fouten van Menzis te laten herstellen. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe polis met als enige correctie de Collectiviteit.
Ik word nog altijd aangemerkt als hoofdverzekerde en mijn huisgenoot als onderverzekerde op mijn polis. Ook is de betalingswijze niet veranderd.

Medio januari heb ik een betalingsherinnering ontvangen voor de premie over de maanden november en december.
Voor de maand november heb ik nimmer een polis ontvangen en al helemaal geen factuur/acceptgiro. De thans ontvangen acceptgiro bevat het rekeningnummer van mijn huisgenoot.

Onterechte dreigbrief

Medio januari heb ik een brief ontvangen, met als onderwerp: 'Wettelijke gevolgen achterstallige premie'.
Volgens Menzis zou ik al een premie-achterstand van meer dan 2 maanden hebben. Naast alle andere dreigementen stelt de brief dat de vordering al in handen van een deurwaarder kan zijn gegeven.
Dit soort onterechte dreigementen zijn beledigend, en funest voor mijn gezondheid.

Huisgenoot: nieuwe Menzisklant

Mijn huisgenoot heeft medio januari een brief ontvangen. Daarin wordt hij door Menzis als nieuwe klant begroet. Hij heeft ook het welkomstpakket mogen ontvangen...

Daarop heb ik, samen met mijn huisgenoot, wederom een (lang) overzicht van de door Menzis gemaakte fouten opgestuurd. Met het dringende verzoek tot correctie vanaf 1 november 2011.

Opnieuw telefonisch contact

Als reactie daarop ben ik gebeld door een medewerkster van Menzis, die vond dat er wel erg veel fouten waren gemaakt. Zij zou zorgen dat alles hersteld werd. Zij stelde ook voor om het achterstallige bedrag in 3 termijnen af te schrijven.
Ik heb dus zelf GEEN betalingsregeling aangevraagd.

Een aantal dagen later heb ik ook mijn eigen polis ontvangen.
Beide polissen zijn niet, zoals verlangd, per 1 november ingegaan, maar per 1 januari.

Eind januari heb ik een brief gekregen, met onder andere de tekst: “U heeft ons gevraagd de openstaande vordering voor de premieachterstand in delen te mogen betalen. Wij gaan akkoord met dit verzoek.”
Verder wordt er weer gedreigd met een deurwaarder.

Eind januari heb ik een brief met acceptgiro gekregen, wegens te betalen zorgkosten.
Het gaat om zorgkosten van mijn huisgenoot, en zijn bankrekening staat ook op de acceptgiro vermeld.

Klachtbrief en klachtwaardige brief

Eind januari heeft mijn huisgenoot een klachtbrief naar Menzis gestuurd. Hij stelt daarin onder andere dat ik géén betalingsregeling heb aangevraagd en dat de betalingsachterstand geheel voor rekening van Menzis komt. En ook dat ik (en mijn woonadres) op geen enkele wijze te boek wil staan als wanbetaler.
Menzis heeft mijn huisgenoot nooit geantwoord, maar wél aan mij een reactie gestuurd.

In die brief staan heel wat onjuistheden en ongerijmdheden, waarvan ik er slechts een paar zal noemen:

“Uw polissen”

“Op 28 oktober 2011 hebt u contact opgenomen om de polis van u en uw huisgenoot samen te voegen. U hebt ons gevraagd u bij te laten schrijven op de polis van uw huisgenoot.”

De brief vervolgt met de mededeling dat dat niet mogelijk was, alleen de polishouder kon dat aanvragen.
Kennelijk kon Menzis mijn huisgenoot wél ongevraagd, zonder toestemming en zonder énige mededeling, op mijn polis zetten! Heb je 't ooit zo zout gegeten?
Overigens heeft geen enkele medewerker mij hier op gewezen, ook de schrijfster van de brief, met wie ik telefonisch contact had, niet. Ik vermoed dan ook dat dit een smoes is om zich er uit te redden.

“Aangeboden acceptgiro”

“Omdat uw huisgenoot bij u op de polis stond, hebben we de door hem gemaakte zorgkosten bij u aangeboden.”
Zorgkosten gemaakt door mijn huisgenoot kan, mag en wil ik niet betalen. De rekening daarvoor moet naar de juiste persoon gestuurd worden.

“Aangeboden premie”

“In november 2011 heeft er geen automatische incasso plaatsgevonden bij uw huisgenoot.”
Waarom wordt dat wel aan mij meegedeeld, en niet aan hemzelf? En waarom wordt de premie vervolgens per acceptgiro (met niet-corresponderend rekeningnummer) aangeboden? Terwijl bij herhaling is gesteld dat dit per automatische incasso moet?

“Afspraken”

“U wilde graag een betalingsregeling treffen van 3 termijnen.”
Dat is de grootste leugen. De nog te betalen premie was gereserveerd en kon via automatische incasso door Menzis worden geïnd. Het incasseren in drie termijnen was een idee van medewerkster M. de Vries, en had voor mij niet gehoeven.

Tot zover een paar van de vele onwaarheden in de brief.
De vele taalfouten in de brief zijn trouwens ergerlijk. De schrijfster moet misschien eens terug naar school.

Eigen betalings-initiatief

Ondanks dat Menzis hardnekkig in gebreke is gebleven om de fouten met terugwerkende kracht te herstellen en aan mijn verzoek van een eigen polis te voldoen, heb ik de premie voor de nog openstaande maanden in twee termijnen betaald. Hiermee heb ik geheel aan mijn wettelijke verplichtingen voldaan.

Toch is Menzis gewoon door blijven gaan met zaniken over de “betalingsregeling” en het sturen van onbegrijpelijke specificaties met steeds wisselende bedragen.

Onrechtmatig handelen van Menzis

Medio april 2012 heeft Menzis de vermeende vordering (een bedrag van € 258,72, waarvoor nimmer een aanmaning is gestuurd) nu in handen van een deurwaarder gegeven, en heeft men de dekking van de aanvullende verzekering opgeschort. Dat betekent dat men géén ziektekosten vergoedt die onder de aanvullende verzekering vallen.
Nog erger is de aanmelding bij het referentiebestand van wanbetalers. Dat heeft tot gevolg dat ik bij geen enkele andere zorgverzekeraar meer terecht kan.
Hoogst verbazend vind ik het dat hiertegen geen beroep mogelijk is!

Klacht en kort geding

Omdat Menzis onrechtmatige daden pleegt, zal ik de zorgverzekeraar nu tot de orde moeten roepen via een kort geding.
Verder heb ik een klacht ingediend bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Hopelijk ziet men daar in dat Menzis niet juist heeft gehandeld, en zeer slecht communiceert met de klant.