Kleine lettertjes

[27 september 2005]

Kleine lettertjes vinden we o.m. bij Fitanova, Lust4Love, San Marco Jewellery, Hits to Remember en PuzzelParty.
Als u twijfels hebt over de mededelingen in een ontvangen mailing, vooral als die over een grote gewonnen prijs gaan, lees dan eerst eens rustig de kleine lettertjes door.
Bij het zetten van een handtekening op een Prijs-/Bestelformulier verklaart u immers dat u akkoord gaat met het Reglement (ook: Spelregels of Deelnamevoorwaarden).

Soms zijn de teksten van een reglement nogal cryptisch opgesteld, maar meestal kunt u er wel uit opmaken dat de “grote letters” door de kleintjes onderuit gehaald worden.

Hieronder het reglement van Fitanova, zoals dat in september 2005 afgedrukt wordt.
De vorige versie was van augustus. Er zijn een paar interessante wijzigingen. Zo is de prijs van 1 euro opnieuw ingevoerd, en is er toegevoegd: “Alle deelnemers ontvangen een contante geldprijs.”
Waarschijnlijk is dat die 1 euro.
De teksten die tussen haakjes staan zijn vervallen in deze versie.

Met Spelregel 2 en 4 kan Fitanova alle kanten op en hoeft men nooit een ‘gewonnen’ geldprijs uit te keren. Fitanova en consorten hebben ook nog nooit een “Gelukkige Winnaar” aan ons voorgesteld, evenmin als een lijst met winnende “persoonlijke nummers”.

“Spelregel 1: Deze actie is georganiseerd door Fitanova en maakt deel uit van de mailingactie van 01-05-2005 tot 30-04-2006.

Spelregel 2: De winnaars van de prijzen zijn van tevoren bepaald middels een loterij. De prijzen, € 15.000,00 of één van de andere prijzen waaronder een bedrag van € 1,00 worden alleen uitgekeerd als het persoonlijk nummer voor de desbetreffende prijs tijdig is ingestuurd.

De hoofdprijs van € 15.000,00 wordt alleen uitgekeerd op het winnende persoonlijk nummer voor de hoofdprijs.

De andere prijzen worden eveneens alleen uitgekeerd op het winnende persoonlijk nummer voor de desbetreffende prijs.

Alle deelnemers ontvangen een contante geldprijs.

(Er zijn slechts andere prijzen dan de € 15.000,00 indien en voor zover de mailing deze specificeert.)

Spelregel 3: Alle deelnemers dienen het Prijs-/Bestelformulier volledig ingevuld binnen één week (24 uur) terug te sturen, met inachtneming van het bepaalde in spelregel 6.

Pas als aan alle in deze spelregels of in de rest van deze mailing gestelde deelnamevoorwaarden is voldaan, kunnen zij te weten komen welke prijs zij uiteindelijk hebben gewonnen, en ontvangen zij de desbetreffende prijs.

Spelregel 4: Fitanova behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijs of hoofdprijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken of de tegenwaarde uit te betalen.

Spelregel 5: Medewerkers van Fitanova en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

Spelregel 6: Deze actie is zonder enigerlei aankoop- cq deelnameplicht.

Spelregel 7: Indien u niet wilt dat uw adresgegevens gebruikt worden voor marketingactiviteiten, dan kunt u dit schriftelijk melden aan Fitanova, afdeling niet-klanten, Postbus 184, 5500 AD Veldhoven. Als wij een dergelijk bericht niet ontvangen van u, betekent dit dat bij deelname aan deze actie, u uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van uw adresgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

Spelregel 8: Eventuele klachten of vragen over de trekking en afwerking van hetgeen hier uit voortvloeit moeten binnen 4 weken na postdatum schriftelijk bij Fitanova worden ingediend, op straffe van verval (van recht en aanspraken).

De klachtenafdeling van Fitanova onderzoekt de klacht en maakt haar beslissing schriftelijk aan klager bekend. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
Foto's, namen en verhalen in deze mailing kunnen gefingeerd of geparafraseerd zijn in verband met, onder andere, privacyoverwegingen.

Spelregel 9: Deelname aan deze sweepstake-actie betekent automatische akkoordverklaring met alle bepalingen van dit reglement.”